1- از دستور Purge استفاده کنید!

هنگام ترسیم و ویرایش فایل های اتوکد، ممکن است بسیاری از اطلاعات در آن ذخیره شود که دیگر به آن نیازی نیست. به عنوان مثال بلوک هایی که پاک شده اند، استایل های خط و یا استایل های اندازه گذاری که در فایل وارد شده اند، اما چون به آن نیاز نداشتیم، آن ها را پاک کرده ایم. تمام این اطلاعات هر چند در صفحه ی ترسیم ما وجود ندارند، اما در فایل به صورت پنهان ذخیره شده اند. می توان این اطلاعات را که در ترسیم استفاده نشده اند با دستور Purge پاک کرد تا حجم فایل کاهش یابد.

برای اجرای دستور، خلاصه دستور Pu و سپس کلید Enter را وارد کنید و  در صفحه ی باز شده آن قدر کلید  Purge All را کلیک کنید که دیگر قابل کلیک نباشد و تمام اطلاعات اضافی پاک شده باشد.

کاهش حجم فایل اتوکد