3- ترسیمات خود را به یک فایل جدید منتقل کنید!

چنانچه تمام موارد فوق را انجام داده باشید، گاه انتقال ترسیمات به یک فایل جدید و ذخیره ی مجدد آن می تواند تأثیر به سزایی در حجم فایل شما داشته باشد، خصوصا فایل هایی که مورد ویرایش زیادی قرار گرفته است. برای انتقال ترسیمات به یک فایل جدید می توانید آن ها Copy و در یک فایل جدید Paste کنید و فایل جدید را ذخیره نمایید و یا اینکه با دستور Wblock ترسیمات را به یک فایل جدید منتقل کنید.

برای استفاده از دستور Wblock پیشنهاد می کنیم پس از اجرای این دستور، در پنجره ی باز شده، توسط دکمه Select objects در بخش Objects بخشی از ترسیمات خود را که نیاز دارید انتخاب کنید. سپس در پایین پنجره مسیر و نام فایل را انتخاب کنید و در نهاید دکمه Ok را کلیک کنید تا فایل جدید در مسیر داده شده ساخته شود.

کم کردن حجم فایل dwg