دانلود پروژه کامل مرمت و بازسازی خانه توکلی در مشهد

660,000 ریال

دانلود پروژه کامل مرمت و بازسازی خانه توکلی در مشهد

مقدمه
امروزه دغدغه بشر برای دسترس ی به معماری پایدار قابل انکار نیست. و کشور ما نیز بافت های فرسوده زیادی وجود دارد و این بافت هاهمواره د معرض خطر تخریب ناش ی از زلزله و دیگر عوارض طبیعی و همچنین تخریب و نوسازی توسط مالکان می باشد که باعث از بین رفتن بافت قدیمی و با ارزش تاریخی کشور می شود. وظیفه ای که اکنون بر دوش ماست حفظ ،نگهداری و مرمت این بناها و رسیدن به معماری پایدار است. که به صورت هایی از قبیل : مراقبت کالبدی از بنا و دادن یک عملکرد جدید به بنا به منظور تحت مراقبت قراردادن آن و… قابل تحقق و دستیابی می باشد.