مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا

220,000 ریال

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
ویژگی اصلی مرکز فرهنگی تهران فرا شهری و فرا ملی بودن آن است. این پروژه شامل پروسه طراحی مجموعه ای فرهنگی و هنری است و با لحاظ کردن  جنبه های تفریحی و عمومی عملکردی فرا تخصصی خواهد داشت. از آنجا که کمبود فضاهای فرهنگی ویژه و مهم مانند سالنهای مخصوص برگزاری مراسم هنری و به خصوص مکانی آبرومندانه به منظور برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی به شدت در کشور حس میشود تلاش میشود تا حتی الامکان اولین گام ها در این راه برداشته شود.

توضیحات

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
قالب فایل:ورد
حجم فایل:16.1مگابایت
تعداد صفحات:160

فهرست مطالب
فصل اول: شناخت موضوع .فرهنگ و هنر
1-1)    فرهنگ
1-1-1) تعاریف فرهنگ
1-1-1-1)واژه فرهنگ
2-1-1-1) تعریف فرهنگ
3-1-1-1)تعاریف دیگر فرهنگ
2-1-1)خصوصیات فرهنگ
1-2-1-1) برخی ویژگی¬های قابل مشاهده فرهنگ (قابل مشاهده)
2-2-1-1) برخی جنبه¬های نامرئی از فرهنگ (فراسوی)
3-1-1) فرهنگ سنتی و مدرن
4-1-1)فرهنگ مادی و معنوی
5-1-1) انتقال فرهنگ
6-1-1)قوم مداری
8-1-1) صنعت فرهنگ
9-1-1) ویژگی فرهنگی جوامع
1-9-1-1) پیچیدگی –سادگی
2-9-1-1) بستگی –بازی
3-9-1-1) رابطه مدرنیته و فردگرایی
2-1) هنر
1-2-1) فلسفه هنر –چیستی هنر
2-2-1) تعریف هنر درموضوع
3-2-1) کاربرد هنر
4-2-1) هنر و اجتماع
5-2-1) هنر همچون بخشی از فرهنگ
6-2-1)جامعه¬های هنری
7-2-1) هنر و هنرمند
8-2-1) انواع هنر
1-8-2-1) هنرهای دیداری
2-8-2-1) هنرهای شنیداری
3-8-2-1) هنرهای گفتاری
4-8-2-1) تعریف هنرهای تجسمی
9-2-1) انواع مراکز ارائه آثار هنری
1-9-2-1) گالری¬های تجارتی
2-9-2-1) گالری¬های هنری –فرهنگی
10-2-1) هنرهای زیبا
11-2-1) هنرهای نمایشی
12-2-1) نتیجه¬گیری از بحث هنر
13-2-1) اهداف هنری تاسیس کاخ جشنواره¬ها
فصل دوم: بررسی هنرهای نمایشی…. تاریخچه ، دگرگونی ها و ابعاد
1-2)هنر نشانگر اصالت یک ملت است
1-1-2)بیان اهداف
2-1-2) ارتباط اجتماعی بین افراد: رو در رو
2-2)حافظه جمعی
1-2-2) خاطره و هویت فردی – اجتماعی
2-2-2) شکل¬گیری خاطره ها و خاطره های جمعی
3-2-2) مکان ها در شهرها، محورهای اصلی خاطرات
4-2-2) انسان، رفتار و خاطرات
1-4-2-2) عینیت و ذهنیت
2-4-2-2) تصویر ذهنی
3-6-2-2) تصویر ذهنی جمعی
4-4-2-2) خاطره و توقع
5-6-2-2) رفتار
1-5-6-2-2) فرهنگ و تاثیر آن بر رفتار
2-5-6-2-2) زمان و تاثیر آن بر رفتار
1-3-2) بررسی هنر نمایشی
1-1-3-2) معني و ريشه هنر نمايش
2-3-2) هنر نمايش
1-2-3-2) نقش اجتماعي هنر نمايش
3-3-2) خاستگاه هنر نمایش
1-3-3-2) غرب
2-3-3-2) نمایش در شرق
3-3-3-2) هنر نمایش در ایران
4-3-2) كالبد به عنوان بستر هنر نمايش
1-4-3-2) معماري فضاهاي نمايش چه ويژگيهايي دارند ؟
2-4-3-2) يك فضاي تئاتري چه ويژگي هايي دارد ؟
3-4-3-2) انواع فضاهاي تئاتري
4-4-3-2) انواع صحنه : ( فضاهاي ديداري)
5-4-3-2) تغيير و تحولات كالبدي فضاهاي اجراي نمايش در بستر زمان
6-4-3-2) نگرشهاي جديد به فضاهاي تئاتري
7-4-3-2)تغيير و تحولات كالبدي فضاهاي اجراي نمايش در ایران
3) فصل سوم : ارتباط موضوع و طرح ….معماری سینما و معماری
1-3)مفهوم فضا
1-1-3)فضابه معناي مکان فيزيکي
2-1-3) فضابه معناي ترکيب بصري
3-1-3) فضابه معناي فضاي رواني
1-3-1-3) مفهوم زمان
2-3-1-3) فضاومعماري
2-3) کيفيتهاي اوليه هنردرمعماري وفيلم
1-2-3) تعادل
2-2-3) تناسب
3-2-3) حرکت
4-2-3) تداوم حرکت موزون–ريتم- وزن
5-2-3) ايستايي وپويايي
6-2-3) تاکيد
7-2-3) وحدت
8-2-3) تنوع
9-2-3) نور
3-3)سينماومعماري
1-3-3)دميدن زندگي به فضا
4-3) تحليل اجمالي ازوضعيت بحران درصنعت سينماي ملي
1-4-3) وجوه مختلف بحران درسينماي ايران
1-1-4-3) ازدست دادن مخاطب
2-1-4-3) ضعف ونبود سرمايه گذاري
3-1-4-3) بيكاري وبطالت عمرواستعداددست اندركاران سينما6
4-1-4-3) كيفيت پايين وعدم وجود عمق وتنوع درمحصولات سينمايي
5-1-4-3) نابساماني وضعيت سالنهاي نمايش
1-2-4-3) سينما: صنعتي فرهنگي وهنري
3-4-3) ضرورت توجه واقدام عاجل براي خروج سينماي ايران از بحران
1-3-4-3) وجه فرهنگي
2-3-4-3) وجه اجتماعي
3-3-4-3) وجه اقتصادي
4-4-3) طرح هاي ضربتي براي رفع بحران و جلوگيري از توقف فعاليت سينما درايران
1-4-4-3) گسترش كمي ظرفيت سالنهاي نمايش
2-4-4-3) نوسازي تجهيزات توليدي و نمايشي
5-4-3) سياست ها و ساختارها اهداف استراتژي سينما
1-5-4-3) اهداف استراتژيك سينماي ايران
2-5-4-4) شوراي عالي توسعه سينماي ايران
3-5-4-3)گسترش جشنواره ها
4-5-4-3) حمايت ازساخت سينما
5-3) تاريخچه سالنهاي سينما در ايران
1-5-3) تاثیر تکامل سینما بر سالنهای نمایش
6-3) جمع بندي
7-3) تاریخچه جشنواره ها
1-7-3جشنواره بین المللی فیلم کن
2-7-3) جشنواره فیلم ونیز
3-7-3)جشنواره بین المللی فیلم برلین
4-7-3)جشنواره بین المللی فیلم فجر
فصل چهارم : مبانی نظری ……اصول و روند طراحی
1-4)شهر به عنوان یک محیط فرهنگی
2-4)فرهنگ معماری، معماری فرهنگی
3-4)برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری
1-3-4)تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری
4-4)خلاقیت در معماری
5-4)عوامل بنیادی معماری ایران
6-4)جمع بندی
فصل پنجم: آشنایی با پیشینه تحقیق ……….. معرفی، بررسی، تجزیه و تحلیل نمونه¬های مشابه
1-1-5)تكيه دولت (اولين امفي تئاتر ايران)
2-1-5)تئاتر شهر تهران
5-1-5)سينما آزادي (شهر فرنگ سابق)
1-5-1-5)تاريخچه سينما آزادي
2-5-1-5)نماي معرّف: «مجموعه‌ي سينمايي آزادي»
3-5-1-5) نماي نزديک: سينما
4-1-5)سينما صحرا (ريولي)
1-4-1-5)مشخصات فيزيکي پروژه
2-4-1-5)ملاحظات تأسيسات و برقی8
5-1-5) پرديس سينمايي ملت
6-1-5)مجتمع فرهنگی فرشچیان
2-5)خارج از ايران
1-2-5) تئاتر ملي لندن
1-1-2-5)سرسراي اصلي
2-1-2-5) فضاي نمايشگاهي
4-1-2-5)سالن تئاتر OLIVIER
5-1-2-5)سالن تئاتر LYTTELTON
6-1-2-5)سالن تئاتر COTTESLOE
7-1-2-5)ایده اصلی پروژه
2-2-5)مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو
1-2-2-5)تاریخچه مرکز ژرژپمپیدو
2-2-2-5)ساختار مدیریتی این مرکز
3-2-2-5)اهداف و وظایف مرکز ژرژ پمپیدو
4-2-2-5)بخش¬های مختلف مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو و سازمان¬های وابسته
موزه ملی هنرهای معاصر و مرکز آفرینش صنعتی (Mnam-cci)
4-2-5)تماشاخانه ملی چین (National grand theater)
فصل ششم : شناخت بستر طرح…….. آشنایی با تهران و تحلیل سایت پروژه
2-6) موقعيت جغرافيايي تهران
1 ـ 2-6) موقعيت جغرافيايي استان تهران
2 ـ 2 ـ6)موقعيت جغرافيايي شهر تهران
3-6) درجه حرارت
4-6) ميزان بارندگي
5-6)رطوبت نسبي
6-6)يخبندان
7-6) وزش باد
8-6)ضوابط طراحي، مصالح ساختماني
1-9-6)توصيه هاي منتج از نمودارهاي بيوكليماتيك شهر تهران
2-9-6)توصيه هاي منتج از نمودارهاي بيوكليماتيك ساختماني شهر تهران
فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی……….. معرفی فضاها و تعیین استانداردها
1-7) معرفی فضاها
1-1-7) استانداردهای طراحی آمفی تئاتر
1-1-1-7) ورودی
2-1-1-7) سالن انتظار (سرسرا)
3-1-1-7) سالن اجرا
4-1-1-7) حجم فضا
5-1-1-7)فضاهای خدماتی پشت سن
6-1-1-7) بالکن¬ها
7-1-1-7) مصالح مناسب
8-1-1-7) خروج از سالن
9-1-1-7) احکام مربوط به سطوح داخلی
10-1-1-7) جایگاه تماشاگران
11-1-1-7) سالن¬های تئاتر
2-1-7) استانداردها و ضوابط طراحی سینما
1-2-1-7) سالن انتظار سینما
2-2-1-7) ورودی سینما
3-2-1-7) گیشه بلیط فروشی
4-2-1-7) راهروهای سالن نمایش
5-2-1-7) ورودی¬ها و خروجی¬های سالن سینما
6-2-1-7) سرویس¬های بهداشتی
7-2-1-7) اتاق پروژکتور و ملحقات آن
8-2-1-7) جزئیات سالن¬های سینما
9-2-1-7) سالن¬های آیمکس
3-1-7) نمایشگاه¬ (گالری¬های هنر)
1-3-1-7) خصوصیات سالن نمایشگاه
2-3-1-7) روش های مختلف بازدید هدایت شده
3-3-1-7) مسیرهای حرکت
4-3-1-7) نور نمایشگاه
5-3-1-7) معماری داخلی نمایشگاه¬ها
6-3-1-7) تالار بزرگان
7-3-1-7)انبار گالری اصلی
4-1-7)فضاهای هنری
1-4-1-7) مرکز فعالیت¬ گروه¬های هنری
2-4-1-7) سالن نمایش¬های ویژه
3-4-1-7) مرکز برگزاری جشنواره¬ها
4-4-1-7) سالن کنفرانس
5-4-1-7) نمایندگی¬ نهادها
6-4-1-7) فضای نمایش خیابانی
7-4-1-7)جایگاه خبرنگاران
8-4-1-7) جایگاه انتظار مقامات و مهمانان ویژه
5-1-7) رستوران ها و واحدهای تجاری
6-1-7) فضاهای جنبی
1-6-1-7) بخش اداری
2-6-1-7) پارکینگ
3-6-1-7) انبار مرکزی
4-6-1-7) بانک اطلاع رسانی
5-6-1-7)بخش سایت کامپیوتر
7-1-7) سایر فضاها
8-1-7) تاسیسات
1-8-1-7) سيستمهاي پروژکتور
2-8-1-7) آکوستيک
1-7-8-1-7) صداي مستقيم وغيرمستقيمDirect and Indirect sound
2-7-8-1-7) قاعده هاي كلي
3-8-1-7)مقررات خصوصي سينماهاي ممتاز
4-8-1-7) سيستمهاي تاسيات حرارتي ،برودتي وتهويه (مكانيكي)
1-4-8-1-7)تأسيسات سرمايش،گرمايش و تهويه فضاها
1-1-4-8-1-7) سيستم فن كوئل و هوارسان مركزي تامين هواي تازه
2-1-4-8-1-7) سيستم اندوكسيون وهوارسان مركزي
3ـ1-4-8-1-7)سيستم هوارسان هاي مستقيم درهرطبقه
5-8-1-6)موتورخانه مركزي وديگرفضاهاي تأسيساتي
6-8-1-7) تأسيسات وتجهيزات الكتريكي
7-8-1-7)آتش نشاني وسيستمهاي آن
1-7-8-1-7) سيستم اطفاء حريق
2-7) دیاگرام های فضائی
3-7) برنامه ریزی فیزیکی
منابع
فصل هشتم….. نقشه ها و مدارک

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا”