مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا

220,000ریال

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
ویژگی اصلی مرکز فرهنگی تهران فرا شهری و فرا ملی بودن آن است. این پروژه شامل پروسه طراحی مجموعه ای فرهنگی و هنری است و با لحاظ کردن  جنبه های تفریحی و عمومی عملکردی فرا تخصصی خواهد داشت. از آنجا که کمبود فضاهای فرهنگی ویژه و مهم مانند سالنهای مخصوص برگزاری مراسم هنری و به خصوص مکانی آبرومندانه به منظور برگزاری جشنواره های ملی و بین المللی به شدت در کشور حس میشود تلاش میشود تا حتی الامکان اولین گام ها در این راه برداشته شود.

توضیحات

مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا
قالب فایل:ورد
حجم فایل:۱۶٫۱مگابایت
تعداد صفحات:۱۶۰

فهرست مطالب
فصل اول: شناخت موضوع .فرهنگ و هنر
۱-۱)    فرهنگ
۱-۱-۱) تعاریف فرهنگ
۱-۱-۱-۱)واژه فرهنگ
۲-۱-۱-۱) تعریف فرهنگ
۳-۱-۱-۱)تعاریف دیگر فرهنگ
۲-۱-۱)خصوصیات فرهنگ
۱-۲-۱-۱) برخی ویژگی¬های قابل مشاهده فرهنگ (قابل مشاهده)
۲-۲-۱-۱) برخی جنبه¬های نامرئی از فرهنگ (فراسوی)
۳-۱-۱) فرهنگ سنتی و مدرن
۴-۱-۱)فرهنگ مادی و معنوی
۵-۱-۱) انتقال فرهنگ
۶-۱-۱)قوم مداری
۸-۱-۱) صنعت فرهنگ
۹-۱-۱) ویژگی فرهنگی جوامع
۱-۹-۱-۱) پیچیدگی –سادگی
۲-۹-۱-۱) بستگی –بازی
۳-۹-۱-۱) رابطه مدرنیته و فردگرایی
۲-۱) هنر
۱-۲-۱) فلسفه هنر –چیستی هنر
۲-۲-۱) تعریف هنر درموضوع
۳-۲-۱) کاربرد هنر
۴-۲-۱) هنر و اجتماع
۵-۲-۱) هنر همچون بخشی از فرهنگ
۶-۲-۱)جامعه¬های هنری
۷-۲-۱) هنر و هنرمند
۸-۲-۱) انواع هنر
۱-۸-۲-۱) هنرهای دیداری
۲-۸-۲-۱) هنرهای شنیداری
۳-۸-۲-۱) هنرهای گفتاری
۴-۸-۲-۱) تعریف هنرهای تجسمی
۹-۲-۱) انواع مراکز ارائه آثار هنری
۱-۹-۲-۱) گالری¬های تجارتی
۲-۹-۲-۱) گالری¬های هنری –فرهنگی
۱۰-۲-۱) هنرهای زیبا
۱۱-۲-۱) هنرهای نمایشی
۱۲-۲-۱) نتیجه¬گیری از بحث هنر
۱۳-۲-۱) اهداف هنری تاسیس کاخ جشنواره¬ها
فصل دوم: بررسی هنرهای نمایشی…. تاریخچه ، دگرگونی ها و ابعاد
۱-۲)هنر نشانگر اصالت یک ملت است
۱-۱-۲)بیان اهداف
۲-۱-۲) ارتباط اجتماعی بین افراد: رو در رو
۲-۲)حافظه جمعی
۱-۲-۲) خاطره و هویت فردی – اجتماعی
۲-۲-۲) شکل¬گیری خاطره ها و خاطره های جمعی
۳-۲-۲) مکان ها در شهرها، محورهای اصلی خاطرات
۴-۲-۲) انسان، رفتار و خاطرات
۱-۴-۲-۲) عینیت و ذهنیت
۲-۴-۲-۲) تصویر ذهنی
۳-۶-۲-۲) تصویر ذهنی جمعی
۴-۴-۲-۲) خاطره و توقع
۵-۶-۲-۲) رفتار
۱-۵-۶-۲-۲) فرهنگ و تاثیر آن بر رفتار
۲-۵-۶-۲-۲) زمان و تاثیر آن بر رفتار
۱-۳-۲) بررسی هنر نمایشی
۱-۱-۳-۲) معنی و ریشه هنر نمایش
۲-۳-۲) هنر نمایش
۱-۲-۳-۲) نقش اجتماعی هنر نمایش
۳-۳-۲) خاستگاه هنر نمایش
۱-۳-۳-۲) غرب
۲-۳-۳-۲) نمایش در شرق
۳-۳-۳-۲) هنر نمایش در ایران
۴-۳-۲) کالبد به عنوان بستر هنر نمایش
۱-۴-۳-۲) معماری فضاهای نمایش چه ویژگیهایی دارند ؟
۲-۴-۳-۲) یک فضای تئاتری چه ویژگی هایی دارد ؟
۳-۴-۳-۲) انواع فضاهای تئاتری
۴-۴-۳-۲) انواع صحنه : ( فضاهای دیداری)
۵-۴-۳-۲) تغییر و تحولات کالبدی فضاهای اجرای نمایش در بستر زمان
۶-۴-۳-۲) نگرشهای جدید به فضاهای تئاتری
۷-۴-۳-۲)تغییر و تحولات کالبدی فضاهای اجرای نمایش در ایران
۳) فصل سوم : ارتباط موضوع و طرح ….معماری سینما و معماری
۱-۳)مفهوم فضا
۱-۱-۳)فضابه معنای مکان فیزیکی
۲-۱-۳) فضابه معنای ترکیب بصری
۳-۱-۳) فضابه معنای فضای روانی
۱-۳-۱-۳) مفهوم زمان
۲-۳-۱-۳) فضاومعماری
۲-۳) کیفیتهای اولیه هنردرمعماری وفیلم
۱-۲-۳) تعادل
۲-۲-۳) تناسب
۳-۲-۳) حرکت
۴-۲-۳) تداوم حرکت موزون–ریتم- وزن
۵-۲-۳) ایستایی وپویایی
۶-۲-۳) تاکید
۷-۲-۳) وحدت
۸-۲-۳) تنوع
۹-۲-۳) نور
۳-۳)سینماومعماری
۱-۳-۳)دمیدن زندگی به فضا
۴-۳) تحلیل اجمالی ازوضعیت بحران درصنعت سینمای ملی
۱-۴-۳) وجوه مختلف بحران درسینمای ایران
۱-۱-۴-۳) ازدست دادن مخاطب
۲-۱-۴-۳) ضعف ونبود سرمایه گذاری
۳-۱-۴-۳) بیکاری وبطالت عمرواستعداددست اندرکاران سینما۶
۴-۱-۴-۳) کیفیت پایین وعدم وجود عمق وتنوع درمحصولات سینمایی
۵-۱-۴-۳) نابسامانی وضعیت سالنهای نمایش
۱-۲-۴-۳) سینما: صنعتی فرهنگی وهنری
۳-۴-۳) ضرورت توجه واقدام عاجل برای خروج سینمای ایران از بحران
۱-۳-۴-۳) وجه فرهنگی
۲-۳-۴-۳) وجه اجتماعی
۳-۳-۴-۳) وجه اقتصادی
۴-۴-۳) طرح های ضربتی برای رفع بحران و جلوگیری از توقف فعالیت سینما درایران
۱-۴-۴-۳) گسترش کمی ظرفیت سالنهای نمایش
۲-۴-۴-۳) نوسازی تجهیزات تولیدی و نمایشی
۵-۴-۳) سیاست ها و ساختارها اهداف استراتژی سینما
۱-۵-۴-۳) اهداف استراتژیک سینمای ایران
۲-۵-۴-۴) شورای عالی توسعه سینمای ایران
۳-۵-۴-۳)گسترش جشنواره ها
۴-۵-۴-۳) حمایت ازساخت سینما
۵-۳) تاریخچه سالنهای سینما در ایران
۱-۵-۳) تاثیر تکامل سینما بر سالنهای نمایش
۶-۳) جمع بندی
۷-۳) تاریخچه جشنواره ها
۱-۷-۳جشنواره بین المللی فیلم کن
۲-۷-۳) جشنواره فیلم ونیز
۳-۷-۳)جشنواره بین المللی فیلم برلین
۴-۷-۳)جشنواره بین المللی فیلم فجر
فصل چهارم : مبانی نظری ……اصول و روند طراحی
۱-۴)شهر به عنوان یک محیط فرهنگی
۲-۴)فرهنگ معماری، معماری فرهنگی
۳-۴)برخی از عوامل موثر در شکل گیری صورت فضاهای معماری
۱-۳-۴)تاثیر عوامل فرهنگی بر فرم معماری
۴-۴)خلاقیت در معماری
۵-۴)عوامل بنیادی معماری ایران
۶-۴)جمع بندی
فصل پنجم: آشنایی با پیشینه تحقیق ……….. معرفی، بررسی، تجزیه و تحلیل نمونه¬های مشابه
۱-۱-۵)تکیه دولت (اولین امفی تئاتر ایران)
۲-۱-۵)تئاتر شهر تهران
۵-۱-۵)سینما آزادی (شهر فرنگ سابق)
۱-۵-۱-۵)تاریخچه سینما آزادی
۲-۵-۱-۵)نمای معرّف: «مجموعه‌ی سینمایی آزادی»
۳-۵-۱-۵) نمای نزدیک: سینما
۴-۱-۵)سینما صحرا (ریولی)
۱-۴-۱-۵)مشخصات فیزیکی پروژه
۲-۴-۱-۵)ملاحظات تأسیسات و برقی۸
۵-۱-۵) پردیس سینمایی ملت
۶-۱-۵)مجتمع فرهنگی فرشچیان
۲-۵)خارج از ایران
۱-۲-۵) تئاتر ملی لندن
۱-۱-۲-۵)سرسرای اصلی
۲-۱-۲-۵) فضای نمایشگاهی
۴-۱-۲-۵)سالن تئاتر OLIVIER
۵-۱-۲-۵)سالن تئاتر LYTTELTON
۶-۱-۲-۵)سالن تئاتر COTTESLOE
۷-۱-۲-۵)ایده اصلی پروژه
۲-۲-۵)مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو
۱-۲-۲-۵)تاریخچه مرکز ژرژپمپیدو
۲-۲-۲-۵)ساختار مدیریتی این مرکز
۳-۲-۲-۵)اهداف و وظایف مرکز ژرژ پمپیدو
۴-۲-۲-۵)بخش¬های مختلف مرکز فرهنگی ژرژ پمپیدو و سازمان¬های وابسته
موزه ملی هنرهای معاصر و مرکز آفرینش صنعتی (Mnam-cci)
۴-۲-۵)تماشاخانه ملی چین (National grand theater)
فصل ششم : شناخت بستر طرح…….. آشنایی با تهران و تحلیل سایت پروژه
۲-۶) موقعیت جغرافیایی تهران
۱ ـ ۲-۶) موقعیت جغرافیایی استان تهران
۲ ـ ۲ ـ۶)موقعیت جغرافیایی شهر تهران
۳-۶) درجه حرارت
۴-۶) میزان بارندگی
۵-۶)رطوبت نسبی
۶-۶)یخبندان
۷-۶) وزش باد
۸-۶)ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی
۱-۹-۶)توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک شهر تهران
۲-۹-۶)توصیه های منتج از نمودارهای بیوکلیماتیک ساختمانی شهر تهران
فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی……….. معرفی فضاها و تعیین استانداردها
۱-۷) معرفی فضاها
۱-۱-۷) استانداردهای طراحی آمفی تئاتر
۱-۱-۱-۷) ورودی
۲-۱-۱-۷) سالن انتظار (سرسرا)
۳-۱-۱-۷) سالن اجرا
۴-۱-۱-۷) حجم فضا
۵-۱-۱-۷)فضاهای خدماتی پشت سن
۶-۱-۱-۷) بالکن¬ها
۷-۱-۱-۷) مصالح مناسب
۸-۱-۱-۷) خروج از سالن
۹-۱-۱-۷) احکام مربوط به سطوح داخلی
۱۰-۱-۱-۷) جایگاه تماشاگران
۱۱-۱-۱-۷) سالن¬های تئاتر
۲-۱-۷) استانداردها و ضوابط طراحی سینما
۱-۲-۱-۷) سالن انتظار سینما
۲-۲-۱-۷) ورودی سینما
۳-۲-۱-۷) گیشه بلیط فروشی
۴-۲-۱-۷) راهروهای سالن نمایش
۵-۲-۱-۷) ورودی¬ها و خروجی¬های سالن سینما
۶-۲-۱-۷) سرویس¬های بهداشتی
۷-۲-۱-۷) اتاق پروژکتور و ملحقات آن
۸-۲-۱-۷) جزئیات سالن¬های سینما
۹-۲-۱-۷) سالن¬های آیمکس
۳-۱-۷) نمایشگاه¬ (گالری¬های هنر)
۱-۳-۱-۷) خصوصیات سالن نمایشگاه
۲-۳-۱-۷) روش های مختلف بازدید هدایت شده
۳-۳-۱-۷) مسیرهای حرکت
۴-۳-۱-۷) نور نمایشگاه
۵-۳-۱-۷) معماری داخلی نمایشگاه¬ها
۶-۳-۱-۷) تالار بزرگان
۷-۳-۱-۷)انبار گالری اصلی
۴-۱-۷)فضاهای هنری
۱-۴-۱-۷) مرکز فعالیت¬ گروه¬های هنری
۲-۴-۱-۷) سالن نمایش¬های ویژه
۳-۴-۱-۷) مرکز برگزاری جشنواره¬ها
۴-۴-۱-۷) سالن کنفرانس
۵-۴-۱-۷) نمایندگی¬ نهادها
۶-۴-۱-۷) فضای نمایش خیابانی
۷-۴-۱-۷)جایگاه خبرنگاران
۸-۴-۱-۷) جایگاه انتظار مقامات و مهمانان ویژه
۵-۱-۷) رستوران ها و واحدهای تجاری
۶-۱-۷) فضاهای جنبی
۱-۶-۱-۷) بخش اداری
۲-۶-۱-۷) پارکینگ
۳-۶-۱-۷) انبار مرکزی
۴-۶-۱-۷) بانک اطلاع رسانی
۵-۶-۱-۷)بخش سایت کامپیوتر
۷-۱-۷) سایر فضاها
۸-۱-۷) تاسیسات
۱-۸-۱-۷) سیستمهای پروژکتور
۲-۸-۱-۷) آکوستیک
۱-۷-۸-۱-۷) صدای مستقیم وغیرمستقیمDirect and Indirect sound
۲-۷-۸-۱-۷) قاعده های کلی
۳-۸-۱-۷)مقررات خصوصی سینماهای ممتاز
۴-۸-۱-۷) سیستمهای تاسیات حرارتی ،برودتی وتهویه (مکانیکی)
۱-۴-۸-۱-۷)تأسیسات سرمایش،گرمایش و تهویه فضاها
۱-۱-۴-۸-۱-۷) سیستم فن کوئل و هوارسان مرکزی تامین هوای تازه
۲-۱-۴-۸-۱-۷) سیستم اندوکسیون وهوارسان مرکزی
۳ـ۱-۴-۸-۱-۷)سیستم هوارسان های مستقیم درهرطبقه
۵-۸-۱-۶)موتورخانه مرکزی ودیگرفضاهای تأسیساتی
۶-۸-۱-۷) تأسیسات وتجهیزات الکتریکی
۷-۸-۱-۷)آتش نشانی وسیستمهای آن
۱-۷-۸-۱-۷) سیستم اطفاء حریق
۲-۷) دیاگرام های فضائی
۳-۷) برنامه ریزی فیزیکی
منابع
فصل هشتم….. نقشه ها و مدارک

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعات طراحی معماری فرهنگسرا”

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: مهراز
  • فروشنده: مهراز
  • آدرس: البرز
    کرج
  • هنوز امتیازی دریافت نکرده است.