مطالعات طراحی معماری مرکز همایش های مشهد با اصول معماری

260,000 ریال

مطالعات طراحی معماری مرکز همایش های مشهد با اصول معماری

حیات مدنی از جدی ترین موضوعاتی است که به جامعه ی بشری رنگ و بوی انسانی و حرکت و رشد می بخشد و فضای شهری از جمله فضاهایی است که حیات مدنی در آن جریان یافته وحادثه ها وواقعه ها رخ می دهند.

وقایع و حوادث حیات مدنی را به حیات واقعه ای تبدیل نموده و سبب می گردند خاطره ها شکل گیرند. بنابراین فضای شهر مکان اصلی حیات واقعه ای است و محل انباشت خاطره های فردی و جمعی.

با توجه به افزایش جمعیت شهرنشین در ایران و روند رو به رشد آن نیاز به تبادل اطلاعات و مراودات فرهنگی در جهت بهتر شدن اداره ی امور شهرها امری لازم و ضروری می نماید.

 

اداره ی امور شهرها می تواند به صورت دولتی ـ مردمی که چیزی جز کنشی متقابل از روابط رسمی و غیررسمی نیست اتفاق بیفتد زیرا حکومت ها تنها و بدون حضور مردم نمی توانند حکومت کنند و برای اداره ی امور به مردم متکی اند. بنابراین تنها بخشی از تصمیم گیری ها و فعالیت های مختلف مربوط به زندگی شهری می تواند به صورت رسمی و دولتی اتفاق افتد و سایر تصمیمات مرتبط با حیات مدنی شهرها باید به وسیله مردم و با مشارکت عمومی به وقوع بپیوندد.

 

توضیحات

مطالعات طراحی معماری مرکز همایش های مشهد با اصول معماری
قالب فایل:ورد
تعداد صفحات:349
حجم فایل:
فهرست فایل دانلودی:

ر حوزه اول:پیشنهاد طرح تحقیق  1

پیشگفتار 2

طرح موضوع واهمیت آن3

چیستی پروژه4

حوزه دوم: شناخت  6

بخش اول: مطالعات پایه 7

فصل اول: شناخت مراکز همایش7

شناخت مراکز همایش7

تاریخچـه احداث فضاهای اجتماعی8

در دوران معاصـر10

تعریف مراکز همایش شهـری12

وظایف مراکز برگزاری همایش های شهر 12

ویـژگی های مراکز برگزاری همایش های شهر 13

سیتی هال 14

تعریف سیتی هال15

تاریخچـه و منطق تمرکز تجهیـزات خدماتی در شهر16

ضرورت ایجاد مرکز همایش های مردمی در شهـر مشهـد 21

تجزیه و تحلیل کلی پراکنـدگی ادارات، سازمانهای دولتی و عمومی در شهر مشهد22

طرح ایجاد مجتمـع های اداری خدماتی23

محاسن ایجاد مجتمـع اداری ـ خدماتی24

کاربـری های مستقـر25

فصل دوم:  بررسی تعاریف ـ و ضوابط عملکـردی کیفی، فضاهای مرکز همایش28

انواع گردهم آیی و تعاریف آن28

کنفـرانس29

کنوانسیـون29

سمینار Seminar31

سمپوزیوم (Symposium)31

میـزگرد (Round  Table) 32

فوروم (Forum)33

مجمع (Assembly)33

کارگاه آمـوزشی (Workshop)33

سخنـرانی (Lecture)34

کمیسیـون (Commission)34

کمیتـه (Committee)34

مناظـره35

انستیتـو (Institute)35

جلسـه 35

گروه بنـدی گردهمائی ها 36

الف) گروه اجلاس های بستـه36

ب) گروه اجلاسهای باز36

انواع مراکز اجتماعات و استانـداردهای موجود 37

تالار اجتماعات37

مراکز برگـزاری گردهمایی38

تالار و اصـول و معیارهای کلی در طراحی آنها 38

اکوستیک در تالارها39

حجم39

فرم40

پخشایی41

حـدود تقـریبی حجم سالن ها41

حجم مناسب فضاهای مختلف در مراکز گردهمایی به ازاء هر نفر شرکت کننده42

فصل سوم : نیازهای فضایی ولازمه های کلی مراکز گردهمایی43

فرمهای مربوط به سطوح زیر بنا43

تنـوع بهره گیـری از فضا و قدرت در نوع سالنهای اجتماع 46

سالنهائی که اختصاصاً برای برگزاری کنفرانس و کنگره طرح می شوند47

سالنهای هنری چندمنظوره47

تغییرات در ابعاد سالن 48

پیش بینی انجام تغییرات در نحوه چیدن و نوع صندلی ها 49

طراحی ادیتوریومها50

پلان های مستطیل شکل52

پلان های بادبـزن شکل56

پلانهای شش ضلعی59

پلانهای مدور و بیضوی61

سالنهای نمایشگاهی63

شکلهای نمایشی پلانها66

الف ـ سالنهای با صحنه مرکزی 67

ب ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی گسترده تا 135 درجه) 67

پ ـ سالنهای به شکل قطاع دایره (با زاویه مرکزی 90 درجه) 67

ت ـ سالنهای شش ضلعی (با زاویه صفحه 60 درجه) 68

ث ـ سالنهای مستطیل شکل68

ج ـ سالنهای بادبزن شکل 68

معیـارهای طراحی 69

معیارهای مربوط به پخش صدا بدون استفاده از تجهیـزات صوتی 69

الف ـ توانائی های شخصی سخنـران69

ب ـ فرم پلان و حجم تالار و چگونگی استقرار حضار69

پ ـ مشخصات و ویژگی های آکوستیکی محیط70

تقویت و تعدیل صدا به کمک وسائل و تجهیـزات صوتی 70

روابط بین سالن و صحنه 73

ارتفاع شاخص دیـد به سکو75

ارتفاع صحنه یا سکو76

تراز چشم ناظر 76

فاصله قائم بین تراز متوسط چشمان ناظر و بالاترین نقطه روی سر76

حداکثر زاویه قائم دید رو به بالا77

حداکثر زاویه قائم دید رو به پائین77

جزئیات طراحی ردیف صندلی ها77

شیب کف سالن 78

خطوط منظر79

زاویه دید به پرده نمایش79

فاصله دیـد 80

زاویه قائم دیـد 81

معیارهای مربوط به مشاهـده تصاویر تلویزیونی81

سکو یا صحنـه81

سقف ادیتوریوم و تأسیسات و تجهیـزات آن82

ملزومات مربوط به مسائل آکوستیک84

ملزومات مربوط به نورپردازی و روشنائی84

ملزومات مربوط به تهویه مطبوع85

ملزومات مربوط به کنترل حریق85

ملزومات مربوط به نمایش بر روی پرده86

ملزومات مربوط به دید حضار86

ملزومات مربوط به سقف صحنه برای نمایشهای بزرگ86

جایگاه87

گنجایش جایگاه87

آرایش جایگاه88

جزئیات مربوط به صندلیها و نحوه چیـدن آنها88

صندلیهای ثابت و دائمی88

مبانی مربوط به اندازه های بدنی انسان89

وضعیت 90

وزن 90

ارتفاع91

پشتی صندلی91

عرض صندلی91

عمق صندلی92

شیب صندلی 92

دسته صندلی92

زیردستی جهت نوشتن92

راحتی صندلی93

صندلیهای ثابت ادیتـوریوم93

استانـدارد میزها و ترتیب چیدن آنها به شکلهای مختلف 95

ملزومات صحنه در سالنهای چندمنظوره95

کلیات95

طراحی موقعیت صحنه یا سکو97

انواع صحنه یا سکو97

صحنـه مرکزی97

صحنه انتهائی98

پیش صحنه98

تطبیق پذیـری صحنه100

بیرون صحنـه102

تراز هم سطح با کف صحنه اصلی102

تراز هم سطح با کف جایگاه103

تراز پائین تر از کف سالن103

تراز هم سطح با کف زیرزمین و انبارها103

صحنه های قابل برچیده شدن104

ابعاد صحنـه ها 105

ابعاد صحنه برای اجزای تئاتر و نمایشهای معمولی 105

ابعاد صحنه برای اجرای کنسرت های گروهی106

اداره کردن صحنـه 106

سیتم تعلیق 107

صحنه هابا سکوهای بالا و پائین شونده110

جابجائی افقی صحنه 110

ملزومات عمومی صحنه ها112

پرده ایمنی112

پرده پیش صحنه113

پرده های صحنه113

استفاده از دکورهای پیش ساخته114

روش نمایش چنـدتصویری116

اندازه و چگونگی تصاویر116

شیـوه های نمایش بر روی پرده117

الف ـ پروژکسیون مستقیم 117

ب ـ پروژکسیون غیرمستقیم117

پ ـ پروژکسیون از پشت پرده117

اتاق پروژکسیون118

پرده های نمایش119

الف ـ پرده های یکراست119

ب ـ پرده های جمع شونده120

پ ـ پرده های قابل حمل 120

مشخصات و جنس پرده ها120

فصل چهارم: بررسی فضاهای جمعی و سابق آنها در ایران و جهان122

ويژگي‌هاي عام فضاهاي جمعي ..122

ساختمان‌ها و فضاهاي همگاني ايران در دوره بعد از اسلام124

كاروانسراهاي ايران124

پيشينه تاريخي125

ويژگي‌هاي معماري كاروانسراهاي ايران127

ميادين129

ميدان، فضايي شهري براي گفت و گو129

نتيجه131

ميدان‌هاي پياده شهري 132

تاريخچه مختصري از ميادين سنتي در ايران 136

تاريخچه مختصري از ميادين اروپايي 140

آگوارا141

فوروم141

پياتزا142

انواع ميدان143

ميدان‌هاي عمومي143

ميدان‌هاي تجاري143

ميدان حكومتي143

ميدان‌هاي نظامي144

ميدان‌هاي محله‌اي144

ميدان‌هاي ارتباطي144

ميدان ورزشي144

بررسي نمونه‌هايي از ميادين ايراني145

ميدان نقش جهان145

ميدان امام خميني در همدان148

حرم مطهر امام رضا (ع)149

بازار 149

مقدمه149

مشخصات كاربردي عناصر متشكله بازارها و مراكز محله151

بازار مكان بنيادهاي جمعي152

نقش بازار در شهرهاي ايران (هسته اجتماعي- فرهنگي)153

بازار و توان فرهنگي آن154

بازار و محيط اقتصادي شهرها155

خصوصيات فضايي معماري معاصر156

فضاهاي همگاني در هم‌جواري‌هاي معماري معاصر ايران157

فصل پنجم :بررسی اجمالی اصول پایدار درمعماری ایران160

مقدمه160

رابطه فرهنگ ومعماري168

معماري تاثير عوامل فرهنگي بر فرم 171

الف- اهميت مفهوم شكل يا فرم در فرهنگ معماري171

ب: عوامل فرهنگي موثر در شكل گيري فضاي معماري175

ج: بازتاب فرهنگ در صورت فضاي معماري177

مباني فرهنگ ايران و تاثير آن بر معماري

مفهوم سير از ظاهر به باطن در معماري اسلامي ايران182

عوامل بنيادي معماري در ايران183

اصل سير از كثرت به وحدت184

اصل سير از ظاهر به باطن185

اصل فراوري و انتظاع از طبيعت186

اصل ساماندهي اهداف كاركردي ، سازه اي و كالبدي186

شفافيت ( گسترة پهنة ديد )187

هندسه   188

هندسه علمي189

هندسه شهودي189

انعكاس192

اصل درون گرايي در عين برونگرايي192

درون گرايي193

تقارن195

تقارن به مثابه اصلي زيبا شناختي197

تقارن به عنوان اصلي در ساخت و ساز197

مركزيت199

محور گرايي200

سياليت ( گسترش پهنة ديد )201

تباين يا نا همگوني201

تعادل و توازن202

سلسله مراتب، تداوم (سلسله مراتب دسترسی) (اصل ده‌بندی فضايی)204

اصول و روشهای طراحي شهري206

فضاي خارجي ، فضاي داخلي207

اصل سادگي و فضاي محصور در شهر ايراني209

خصوصيت ايستايي و پويايي فضاي محصور210

اصل مقياس و تناسب 211

اصل فضاهاي متباين212

اصل قلمرو 212

اصل تركيب ( كمپوزيسيون ) 213

آگاهي از فضا213

بخش دوم: نمونه های تطبیقی   215

مقدمه215

مرکز فرهنگی ژورژ پمپیدو 215

سیتی هال لندن221

مجموعه تالار شهر جدید توکیو224

تالار شهر بوستون 225

نمونـه های داخلی228

سیتی هال تهران228

تالار شهر تبریز29

بخش سوم: مطالعات زمینه 231

بازشناسی شهر مشهـد231

چگونگی پیدایش شهـر مشهـد231

سلسله مراتب رشـد تاریخی شهر مشهـد232

موقعیت جغرافیایی شهـر مشهـد234

مطالعات اقتصادی235

مطالعات جمعیتی236

عوامل اصلی رشد جمعیت شهر مشهـد237

نقاط و عناصـر شاخص شهر مشهـد238

تغییرات کالبـدی در قرن حاضر240

ساختار کالبـدی در قرن حاضر241

الگوی توسعـه شهـر مشهـد241

مطالعات اقليمي و بررسيهاي محيطي شهر مشهد242

موقعیت جغرافیایی شهر مشهد  242

دما 243

رطوبت نسبی24

تجزیه و تحلیل بارندگی 244

وزش باد 247

تابش آفتاب 248

شرایط حرارتی در فضای آزاد 248

پیشنهادات ماهانی 248

پیشنهادات انجمن معماران آمریکا249

پیشنهادات طراحی در مشهد250

جهت استقرار ساختمان 253

جهت استقرار ساختمانهای یک طرفه 258

جهت استقرارساختمانهای دو طرفه  259

بافت مجموعه  260

الگوی اشغال زمین 262

انتخاب مصالح ساختمانی 262

عوامل موثر در مکانیابی پروژه263

دلایل انتخاب سایت263

از دیدگاه عملکردی و کارایی263

همجواری 263

جوابگویی به نیازهای گروه های ذینفع 264

مساحت264

مقیاس دانه بندی264

مناسب مکانی264

انطباق با کاربری اراضی شهر ی264

دسترسی به شبکه معابر 266

هماهنگی با جهت توسعه شهر 267

خوانایی سایت 267

حوزه سوم: تجزیه وتحلیل269

تبیین برنامه ها و اهداف پروژه270

شناسایی جمعیت مخاطب  270

تبیین کلیت فعالیت ها وفضاهای پروژه271

تدوین مبانی نظری پروژه273

مبانی نظری عام273

مبانی نظـری خاص پروژه275

تعیین اجزاء وتدقیق برنامه فیزیکی277

فضای شهری و مردمی277

فضاهای مؤثـر در ایجاد یک فضای اجتماعی زنـده و پویا277

فضای شهـری روباز (میدان یک فضای همگانی)278

فضاهای شهری سربسته279

فضای همگانی سرپوشیده279

سـرسـرا (فضای اطلاع رسانی)281

تریا 2872

رستـوران282

نمایشگاه ها283

نمایشگاه دائمی مرکز283

نمایشگاه های موقت (عناصـر جامعـه مدنی مرکز)283

سالنهای سخنـرانی285

تالار285

چیـدمان تالار 285

صنـدلی286

بالکن287

راهروهای تالار287

صوت و اکوستیک در تالار 288

حجـم289

فرم289

طنین290

نورپـردازی تالار291

خروجی ها و ورودی های سالن291

سالن انتظار یا لابی292

نکاتی در مورد طراحی سالن انتظار292

سالن گردهمایی شهـری292

اتاق مترجمین 293

اتاق خبرنگاران293

اتاق کنترل 293

فضای مختص تشریفات294

فضای مخصوص فیلم برداری294

سالن با ظرفیت اندک 295

سالنهای چنـدمنظـوره295

فضاهای همگانی در جهت تقویت عناصـر جامعـه مدنی 296

حوزه مربوط به ارگانهای غیـردولتیNGO

فضای مربوط به احزاب سیاسی298

فضای پاسخگـویی مسئولان298

کتابخانـه مرکز299

قفسه باز299

قسمت مطالعه299

قسمت قفسه بسته299

بخش اینترنت299

حـوزه اداری مرکز 299

مدیـریت مرکز «بخش روابط عمومی»300

حـوزه معاونت امور اداری و مالی301

حـوزه معاونت فنی301

بخش خدمات 302

سرویس های بهـداشتی302

پارکینگ302

نمازخانـه302

حوزه چهارم: طراحی303

تحلیل وآنالیز سایت304

تجزیه وتحلیل زمین طرح304

هندسه زمین طرح304

سیستم های دسترسی304

محورهای دید مطلوب305

دیداز خارج از سایت به درون سایت305

دید از درون سایت به خارج سایت305

کاربری های مجاور سایت306

ابعاد و شیب زمین306

نتایج سایت آنالیز306

ملاحظات معماری مجموعه308

ملاحظات سازه ای مجموعـه310

ملاحظات تأسیساتی مجموعـه311

ارائه برنامه فیزیکی312

ارائه مدارک نهایی32

 

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی معماری مرکز همایش های مشهد با اصول معماری”

اطلاعات فروشنده

  • نام فروشگاه: رامبراند
  • فروشنده: رامبراند
  • آدرس: البرز
  • هنوز امتیازی داده نشده است!