پروژه کامل تحلیل فضای شهری(بررسی نقش عابر پیاده در شهر )

420,000 ریال

پروژه کامل تحلیل فضای شهری(بررسی نقش عابر پیاده در شهر )
عابران پیاده انسان هایی اجتماعی و پیچیده هستند.
عابران پیاده خود کفا و مستقل هستند.
بازاویه دید 100 درجه نسبت به جلو شروع به حرکت می کنند. و با مرور کردن حرکات جلو ، عقب و چپ و راست آن را به 180 درجه می رسانند.