دانلود مقاله تحقیقاتی نقش اندیشه در فرآیند طراحی

150,000 ریال

دانلود مقاله تحقیقاتی نقش اندیشه در فرآیند طراحی

روند طراحی یک معیار شامل تعداد زیادی تقسیم‌ها وفرآیند تکامل آنهاست که منجر به تولد مفهومی خیالی با پتانسیل واقعیت در ذهن می‌شود که در آینده تحقق می‌پذیرد .