دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی(اقلیم شناسی)

50,000 ریال

دانلود پروژه تنظیم شرایط محیطی(اقلیم شناسی)
اقلیم شناسی علمی است که در جستجوی بیان و شرح طبیعت اقلیم و نیز اینکه به چه ترتیب از محلی به محل دیگر عوض گشته و همچنین اینکه چگونه وابسته به فعالیتهای بشری است، می‌باشد. این علم کاملا و بطور پیوسته وابسته به هوا شناسی بوده و خود در مورد تغییرات روزانه جوی و نتایج آن بحث می‌کند.