مطالعات مرمت تکیه فیروز کلا

480,000 ریال

تکیه فیروزکلا
تكيه فيروزكلا واقع در روستاي به همين نام در شهرستان آمل اين تكيه در وسط محل قرار داشته با پلان مستطيل مانند اكثر تكاياي منطقه بوده  سقف بنا چوبي وشير سر كه از داخل داراي نقاشيهاي روي چوب ميباشد این تکیه قدیمی با گچ بریهای ظریف دارای یک در ورودی و یک سر بخاری و دوازده طاقچه بالای طاقچه های کتیبه ای از اشعار محتشم کاشانی گچ بری شده است و بالای هر طاقچه یک رف است . بالای رفهای سم کشی و شیر سر کاری است . تیر های سقف چهار سو است و روی شیر سرها قرار دارد . بلای تیر ها تخته کوبی است . سه ستون چوبین با سه سر ستون بسیار ظریف جلو بنا است . لبۀ بنا از خارج شیر سردار و سه پشته است . بام بنا سفال پوش است که در میان کتیبه ها تاریخ 1298 نیز دیده می شود .